Käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Toinen veli Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") KiinteistöVELI-verkkopalvelua (jäljempänä "Palvelu") koskevat käyttöehdot. Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 01.01.2019 ja korvaavat Palvelun aiemmat, 10.7.2015 voimaan astuneet, käyttöehdot.

Käyttöehdot sitovat Palvelun tilannutta yksityishenkilöä, yritystä, kuntaa, valtiota tai muuta yhteisöä (jäljempänä ”Käyttäjä”) siitä hetkestä, jona hän on vastaanottanut käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmän (jäljempänä ”Tunnus”).

Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä tilatessaan Tunnuksen verkkosivuilla tai suullisesti tapaamisessa.

2. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun tilanneella Käyttäjällä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Tunnuksen.

Palvelun tarjoaja voi rajoittaa käyttöoikeutta tai estää Palvelun käytön kokonaan, mikäli Käyttäjä laiminlyö sopimuksensa mukaiset maksut.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

3.1. Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla.

Käyttäjällä on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen sellaiseen Palveluun tallennettuun materiaaliin tai aineistoon, jonka Käyttäjä on itse tuottanut.

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää kaikki Palveluun tallentamansa materiaali, jos Käyttäjä esimerkiksi lopettaa Palvelun tilaamisen.

Käyttäjä on vastuussa tallentamistaan tiedoista ja siitä, että Käyttäjällä on oikeus tallentaa henkilötiedot. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan Suomen henkilötietolakia.

Käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.

3.2. Kustannukset

Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

3.3. Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Tunnustieto. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1. Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja lainsäädännön, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksien tai ennalta-arvaamattomien seikkojen vuoksi. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

4.2. Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

Mikäli Palvelu joudutaan keskeyttämään esimerkiksi päivitystöiden vuoksi, pyrkii Palvelun tarjoaja tiedottamaan Käyttäjälle keskeytyksestä etukäteen ja ajoittamaan keskeytyksen sellaiseen ajankohtaan, jolloin keskeytyksestä koituu Käyttäjälle mahdollisimman vähän häiriötä.

Palvelun tarjoaja pyrkii korjaamaan mahdolliset tekniset virheet mahdollisimman pian.

4.3. Palvelun tarjoajan tiedot

Palvelun tarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelun tarjoaja saa kuitenkin siirtää Palvelun liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle, jolloin Palvelun sopimussuhde ja Käyttäjän tiedot siirtyvät kokonaisuudessaan ko. osapuolelle.

Palvelun tarjoaja voi myös hyödyntää Käyttäjän tietoja tilastointia ja Palvelun kehitystyötä varten. Tilastoinnissa tai kehitystyössä hyödynnettäviä tietoja ei voida yksilöidä tiettyyn Käyttäjään tai Käyttäjän Palvelussa ylläpitämiin asukkaisiin.

5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika ja irtisanominen

Palvelun hinta määräytyy Käyttäjän Palvelussa olevien huollettavien kohteiden lukumäärän perusteella. Yhdellä huollettavalla kohteella tarkoitetaan yhtä asuin- tai liikekiinteistöä. Aktiivisella kohteella tarkoitetaan sellaista kohdetta, jota Palvelun käyttäjä ei ole erikseen arkistoinut. Palvelun käyttäjä voi hallita Palvelussa olevia kohteita ja arkistoida tai aktivoida niitä.

Aktiivisista kohteista laskutetaan kuukausittain kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei erikseen toisin sovita. Palvelun maksuperuste määräytyy laskutuskauden aikana aktiivisina olleiden kohteiden perusteella. Aktiiviset kohteet kuukaudelta lasketaan päivittäin yhteen, jaetaan kuukauden päivien lukumäärällä ja pyöristetään lähimpään tasalukuun.

Arkistoidut kohteet ovat veloituksettomia.

Sopimus on voimassa toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä irtisanomisilmoituksen sähköpostitse tai kirjeitse Palvelun Internet-sivuilla (www.kiinteistoveli.fi) kulloinkin voimassa oleviin yhteystietoihin.

6. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelystä on sovittu erikseen liitteessä ”Henkilötietojen käsittely.”

7. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan suomeksi Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Liite 1: Henkilötietojen käsittely

1. Yleistä

Tämä henkilötietojen käsittelysopimus ("Liite") on erottamaton osa Toinen veli Oy:n ("Palvelun tarjoaja") ja asiakkaan ("Asiakas") välillä olevaa KiinteistöVELI-sopimusta ja sen mukaisia käyttöehtoja ("Sopimus").

Liitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta Palvelun tarjoajan palveluissa. Tämä Liite muodostaa osapuolten välille kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

Tässä Liitteessä tarkoitetaan "Rekisterinpitäjällä" sitä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset eli Asiakasta. "Käsittelijällä" sitä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun Sopimuksen perusteella eli Palvelun tarjoajaa.

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia henkilöön, jäljempänä "Rekisteröityyn", liittyviä tietoja kuten nimi, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite ja katuosoite.

2. Tietosuoja ja Henkilötietojen Käsittely

2.1. Palvelun tarjoajan ja Asiakkaan vastuut

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset Sopimuksen mukaiseen Henkilötietojen Käsittelyyn. Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojaselosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta.

Rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus määrittää Henkilötietojen Käsittelyn tarkoitus.

Palvelun tarjoajalla on oikeus Käsitellä Rekisterinpitäjän Henkilötietoja ja muita Rekisterinpitäjän tietoja vain Sopimuksen ja tämän Liitteen mukaisesti ja vain siltä osin ja siten kuin on tarpeellista palveluiden toimittamiseksi.

2.2. Tietojen poistaminen tai palauttaminen

Sopimuksen päätyttyä Palvelun tarjoaja poistaa kaikki Rekisterinpitäjän palveluun tallentamat Henkilötiedot, kun sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu.

3. Tietoturva

Palvelun tarjoaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Rekisterinpitäjän Henkilötietojen suojaamiseksi. Palvelun tarjoajan on ilmoitettava Asiakkaalle kaikista Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan.

Asiakkaan pyynnöstä Palvelun tarjoajan tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa Asiakkaalle kaikki asiaankuuluva tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto.

4. Muut ehdot

Palvelun tarjoaja tiedottaa Asiakasta kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sen kykyyn tai mahdollisuuksiin noudattaa tätä Liitettä.

Tämä Liite on voimassa Sopimuksen voimassaolon mukaisesti.